Konkurs krasomówczy


MIEJSKI KONKURS KRASOMÓWCZY "LEGENDY O KĘTRZYNIE"


W związku z przypadającą w 2017 roku 660 rocznicą nadania Kętrzynowi praw miejskich zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


REGULAMIN KONKURSU:


1. Cele konkursu:
kształtowanie toźsamości lokalnej,
motywowanie ich do poznawania dziejów miasta oraz dostrzegania jego piękna, kultury i tradycji,
ukazanie wartości tkwiących w najbliźszym otoczeniu,
rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia,
rozwijanie i prezentowanie uzdolnień krasomówczych.

2. Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Kętrzyna
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Kętrzyn.

3. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7 kętrzyńskich szkół podstawowych, młodzieźy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych.

4. Tematyka:
Tematyka konkursu koncentruje się na historii rodzinnego miasta.

5. Zasady konkursu:
Zadaniem uczestnika jest wygłoszenie dowolnie wybranego fragmentu kętrzyńskiej legendy spośród z opublikowanych tekstów autorstwa laureatów Miejskiego Konkursu Literackiego "Legendy o Kętrzynie".
Kętrzyńskie legendy moźna znaleźć na stronach:
www.nmketrzyn.pl/
www.tmk.ehost.pl/

Prezentacja tekstu winna trwać 3-5 minut.

UWAGA: Uczestnik moźe wygłosić legendę własnego autorstwa, a takźe zmodyfikowany tekst autorstwa któregoś z laureatów w/w konkursu.


6. Kryteria oceniania:
Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:
ogólną prezentację tematu,
sugestywność wypowiedzi,
jasność i logiczność formułowanych myśli,
bogactwo języka i jego barwność,
kontakt ze słuchaczami.

5. Terminy:
Zgłoszenie do konkursu naleźy dostarczyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie ul. Kopernika 12 najpóźniej do dnia 30.09.2017 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony do dnia 30.10.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie. [O dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.]

6. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników.
<-- powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt