Stanisław Prutis

Podczas lekcji historii nauczyciel prowadzący poinformował nas o konkursie, w którym trzeba przedstawić kogoś, kto (naszym zdaniem) zasługuje na miano ambasadora Kętrzyna. Naleźy opisywać osoby, które mieszkają, pracują (bądź mieszkały, pracowały lub uczyły się) na terenie Kętrzyna.

Biorąc pod uwagę warunki konkursu, postanowiłem opisać mojego krewnego - wujka. a właściwie kuzyna - prof. zwyczajnego dr hab. Stanisława Prutisa, który pracuje i mieszka aktualnie w Białymstoku. Postaram się przedstawić wszystkie argumenty popierające słuszność wyboru mego kuzyna na kandydata do tytułu ambasadora miasta.

Prof. zwyczajny dr hab. Stanisław Prutis urodził się 15 marca 1948 r. w Kraskowie. Wkrótce potem przeniósł się wraz z rodzicami i siostrą do Garbna, gdzie ukończył szkołę podstawową, następnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Juź na tym etapie edukacji odznaczał się znakomitymi wynikami u nauce. Jego mocną stroną była historia. Z niezwykłą łatwością przyswajał daty i kojarzył fakty historyczne. Z innymi przedmiotami radził sobie takźe znakomicie, świadczy o tym fakt, źe ustny egzamin zdawał jedynie z geografii. Z pozostałych był zwolniony.

Kolejnym krokiem byty studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył je w 1969 r. pracą magisterską na temat: "Dowód w postępowaniu cywilnym", której promotorem był prof. Włodzimierz Berutowicz. Z tytułem magistra pracował na Uniwersytecie Warszawskim. W 1977 r. pod okiem prof. Andrzeja Stelmachowskiego napisał pracę doktorską nt. "Zespoły rolników indywidualnych", którą w 1980 r. opublikowało wydawnictwo PWPi Warszawa. Kolejne osiągnięcie to nagroda III stopnia Ministerstwa Edukacji Narodowej za rozprawę habilitacyjną w 1988 r.

W latach 1990-1994 pełnił funkcję wojewody białostockiego. Do roku 1997 byt senatorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1996 r. jest dziekanem Wydziału Prawa na Uniwer sytecie w Białymstoku. Od 12 maja 1999 r. jest profesorem tytularnym nauk prawnych. Obejmuje takźe stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2002 r. takźe kierownik .Katedry Prawa Cywilnego. Jako prawnik, prowadzi wykłady i seminaria z prawa rolnego oraz wykłady na temat: "Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa".

Od 1990 r. łączył pracę naukowo-dydaktyczną z funkcjami w administracji publicznej:

delegat Pełnomocnika Rządu do spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim, od l listopada 1994 r. sędzia Najwyźszego Sądu Administracyjnego, wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, członek Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego. W dodatku pełni rolę redaktora naczelnego rocznika "Studia luridica Agraria" oraz jest członkiem rad naukowych: miesięcznika "Samorząd Terytorialny" i kwartalnika "Casus". Ponadto jest sejmowym ekspertem z zakresu administracji publicznej i funkcjonowania instytucji rolniczych.

Obecnie prowadzi dwa podstawowe nurty badań:
o Instrumenty organizacyjno-prawne polityki strukturalnej w rolnictwie polskim (badania własne),
o Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej (zespołowy projekt badawczy finansowany przez Rząd RP),

Prof. Stanisław Prutis ma na swoim koncie ponad 80 publikacji, w tym:
o Zespoły rolników indywidualnych, PWM Warszawa 1980,
o Grunty rolne. Problemy organizacyjno-prawne (współautor, 1985 r.),
o Pozycja prawna państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. Ewolucja rozwiązań. Białystok 1996 r.,
o Rządowa Administracja Terenowa - model normatywny, tendencje przekształceń strukturalnych. Samorząd Terytorialny nr 11-12/ 1991 r.,
o Restrukturyzacja i prywatyzacja państwowej własności rolnej, w: praca zb.: Przekształcenia własnościowe w Polsce, Determinanty prawne (red. S. Prutis), Białystok 1996 r.,
o Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz i orzecznictwo SM i MSA, Białystok 1997 r.,
o Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej (współautor). Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1995, 1997 i 1999 r.,
o Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej (redaktor pracy zbiorowej), Białystok 1998 r.,
o Studia luridica Agraria, to I (2000), tom II (2001) - redakcja naukowa tomów,
o Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RF (współautor), Samorząd Terytorialny nr 1-2/2002.

Długie lata cięźkiej i źmudnej pracy nad ksiąźkami i biurkiem zaowocowały, profesor otrzymał liczne wyróźnienia, nagrody, odznaczenia m. in.: zbiorowa nagroda II stopnia Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej za studium problemów organizacyjno-prawnych kategorii własności komunalnej - 1988 r., indywidualna nagroda III stopnia MEFI za rozprawę habilitacyjną 1989, Złoty Krzyź Zasługi - 1990 r.. Złota Odznaka Zasłuźony Biatostocczyźnie - 1995 r" Krzyź Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1999 r" Medal Uniwersytetu w Białymstoku - 2001 r. Warto, a nawet trzeba dodać, źe mój wujek - Stanisław Prutis został doceniony przez władze Kętrzyna. W 1998 r. burmistrz Krzysztof Hećman wręczył mu Pamiątkowy Medal Miasta Kętrzyna.

Wujek jest wzorem do naśladowania (nie tylko dla mnie), przykładem człowieka, który dzięki pracy własnych rąk doszedł bardzo wysoko. Sam natomiast mówi, źe człowiek musi uczyć się, aby być.


Korneliusz Szklar Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.
<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...