Eugeniusz Tokarzewski

Jedenasty dyrektor LO, pierwszy wyłoniony w demokratycznych wyborach przez Radę Pedagogiczną. Został nim w wyniku tajnego głosowania 25 maja 1990 r. w dziewiętnastym roku pracy pedagogicznej. Z Kętrzynem byt związany od dawna. Tu ukończył szkołę średnią, następnie studiował historię na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. Pierwszą pracę podjął w 1971 r. w Technikum Mechanicznym w Kętrzynie. Z ZSZ E. Tokarzewski przeniósł się do liceum w 1978 r. Jako nauczyciel historii i propedeutyki społeczeństwa prowadził równieź koło filozoficzne.

Mając zdolnych uczniów, doszedł do wniosku, źe w oparciu o nauczanie problemowe, w którym się specjalizował, warto powiązać historię z filozofią. Zwłaszcza etyka okazała się idealną płaszczyzną takiego nauczania. Praca na tym odcinku zaowocowała licznymi finalistami Turnieju i Olimpiady Filozoficznej. Świadczą o tym listy od absolwentów. Absolwentka Alina Mrowińska - redaktorka programów historycznych TYP w Warszawie - napisała wprost: "Dziękuję za najlepsze lekcje mojego źycia, łącznie z tymi uniwersyteckimi".

W 1990 r. objął ster w liceum. Prawie od razu zaczęły się kłopoty finansowe w szkolnictwie. Dramatyczna sytuacja nie ominęła teź LO. Dyrektor z pomocą Komitetu Rodzicielskiego zainicjował akcję poszukiwania sponsorów pod hasłem "Pomóź szkole". Dzięki sponsorom, darowiznom i składkom komitetu udało się odremontować dach, salę gimnastyczną, połoźyć nowe tynki na korytarzach, odremontować klub młodzieźowy "Hades" i inne.

Powiększyła się ilość komputerów i programów komputerowych. Szkołę wzbogaciły pracownie multimedialne, a biblioteka szkolna przekształciła się w Multimedialne Centrum Biblioteczne. Za dzieło godne odnotowania uwaźa się wymianę centralnego ogrzewania na zasilane gazem ziemnym i podłączenie szkoły do ciepłownictwa miejskiego. A przecieź liceum nie otrzymywało przez szereg lat przysłowiowej złotówki na wyposaźenie, remonty i zakupy inwestycyjne.

W 1995 r. został zorganizowany Zjazd Absolwentów i Wychowanków LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego z okazji 50-lecia szkoły. W całej statystyce 50-lecia jedna trzecia nagród i odznaczeń dla szkoły przypadła na 5-letnie urzędowanie dyrektora Tokarzewskiego.

Zawsze starał się dostrzegać wyróźniającego się nauczyciela. Na tę samą pięciolatkę przypadły znaczące osiągnięcia szkoły - stale rosnąca liczba promocji. Corocznie liceum kętrzyńskie miało pierwsze, ewentualnie drugie, miejsce w kuratoryjnych badaniach wyników nauczania, stale rosła liczba olimpijczyków. O ile w latach 60-tych było 1-2 finalistów rocznie, to w 80-tych juź średnio 7, a w latach 90-tych 10-11. W 1998 r. zorganizował III Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia pierwszej powojennej matury. Odtąd zjazdy wpisały się na stałe w tradycję szkoły, absolwenci organizują je rocznikami.

l LO im. W. Kętrzyńskiego postrzegane było w województwie jako "szkoła olimpiad". Zostało zauwaźone w kraju. 8.12.1994 r. na Krajowej Konferencji Towarzystwa Szkół Twórczych w Sulejówku k/Warszawy, na wniosek wiceministra edukacji dr. Jerzego Pilcha, w uznaniu zasług dydaktyczno-wychowawczych przyjęto Liceum im. W. Kętrzyńskiego do ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych. Dyrektor natychmiast zadbał o jeszcze bardziej owocną pracę. Zostali przeszkoleni nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych w systemie pedagogicznym Danuty Nakonecznej (promotorki klas i szkół autorskich). Zorganizował pierwsze klasy autorskie w swoim liceum. Włączył szkołę do pracy nad nowymi publikacjami TST "Uczniowie zdolni i ich nauczyciele" oraz "W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych". Sam wzbogacił oświatę licznymi publikacjami.

Rozwinęła się polsko-niemiecka wymiana młodzieźy. 21 lutego 1992 r. powstał w LO w Kętrzynie Polsko-niemiecki Związek Młodzieźy Kętrzyn-Wesel, którego byt współzałoźycielem. Jest takźe współzałoźycielem Społecznego Stowarzyszenia Sportowego "Bobry" i Stowarzyszenia Promocji Talentów, W trosce o ucznia z trudnościami w nauce rozwinął sieć Klubów Pomocy Pozalekcyjnej w LO, SP nr 4, SP w Biedaszkach i w Gminnym Gimnazjum w Karolowie. Za zasługi w pracy na rzecz najuboźszych i potrzebujących ZG PCK przyznał mu Złotą Odznakę IV klasy. Z jego inicjatywy 7 lipca 1995 r. powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków LO w Kętrzynie, przybliźające szkołę byłym uczniom.

W 1995 r. został zorganizowany Klub Promocji Talentów, który stawia sobie za cel wykrywanie uzdolnień i wspomaganie ich rozwoju. W myśl obowiązujących przepisów w Towarzystwie Szkół Twórczych "aby szkoła wyźszego rzędu wzięta pod opiekę szkołę niźszego rzędu", podjęta została współpraca z jedną wiejską szkołą im. Janusza Korczaka w Biedaszkach i jedną miejską - SP nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie. W latach 2005-2004 nawiązano współpracę z Gimnazjum Gminnym w Karolewie. Razem realizowano program Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać szansę - szkoły partnerskie".

Kluczową formą pracy szkół twórczych są klasy autorskie. Od 1995 r. funkcjonowały w naszym liceum; matematyczno-przyrodnicze, humanistyczno-prawne i humanistyczno-językowe. W 1999 r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, przy LO pojawiła się eksperymentalna klasa gimnazjalna, a od 2001 r. uzyskano zgodę władz na dwuoddziałowe gimnazjum. W 2005 r. poszerzono ofertę o klasy bilingwalne (dwujęzyczne) z wykładowym angielskim.

Pan Eugeniusz Tokarzewski przepracował 40 lat, z tego 55 lat jako nauczyciel i 17 na stanowisku dyrektora. Jest najdłuźej pracującym dyrektorem LO i juź l września 2007 r. odchodzi na emeryturę. Trudne to będzie rozstanie ze szkołą, w której przepracowało się 29 lat. Zostawi po sobie wspomnienie dobrego dyrektora, pedagoga, wychowawcy i kolegi.

Myślę, źe w uznaniu zasług i organizatorskiego talentu został wybrany 4 czerwca 2007 r. przewodniczącym Rady Miejskiej.

W imieniu własnym oraz nauczycieli składam serdeczne podziękowanie za promowanie szkoły, miasta, za źyczliwy stosunek do uczniów i pracowników szkoły. Życzę zdrowia i odnalezienia się w nowej źyciowej rzeczywistości.


Maria Rutkowska-Kupran
<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...